Regulamin i Postanowienia Prawne

 
PONIŻSZA UMOWA OKREŚLA ZASADY I REGULACJE PRAWNE KORZYSTANIA Z GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

 

Umowa zawarta pomiędzy:

Kancelaria „Ostia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-095 Katowice, ul. Stawowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528827, NIP: 634-283-24-80, REGON: 243704537, zwaną dalej Usługodawcą,

a

Użytkownikiem, osobą fizyczną lub prawną, korzystającym z Giełdy Wierzytelności, zwanej dalej Usługobiorcą.§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin / Umowa została sporządzona w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania giełdy wierzytelności, funkcjonującej pod domeną internetową http://www.ostia.pl oraz świadczenia i korzystania z udostępnianych Usług. Umowa określa prawa i obowiązki Usługobiorcy, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego giełdę wierzytelności.

2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Umowy / Regulaminu i jego akceptacja. W przypadku zmiany Umowy / Regulaminu, Usługobiorca może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać w dalszym ciągu z giełdy wierzytelności na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie / Umowie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Usługobiorcę. W przypadku, jeśli Usługobiorca nie wypowie Umowy Usługodawcy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym przez Usługodawcę terminie.

3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, oprogramowanie, baza danych, logo, znaki towarowe, elementy grafiki, układ i wygląd graficzny podlegają ochronie prawnej.

4. Ostia jak również pozostałe terminy występujące w serwisie są znakami zastrzeżonymi przynależnymi wyłącznie Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.§ 2. UCZESTNICTWO W SERWISIE GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

1. Akceptując niniejszy Regulamin / Umowę, Usługobiorca wyraża zgodę na wszelkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu / Umowy i oznacza zawarcie niniejszej Umowy.

2. Korzystanie z Giełdy Wierzytelności oznacza akceptację wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu / Umowy i oznacza zawarcie niniejszej Umowy.

3. Rejestracja i prowadzenie Konta Usługobiorcy w zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usług jest bezpłatne i dobrowolne.

4. Procedura rejestracji Usługobiorcy polega na przekazaniu wierzytelności np. na maila dokonując w ten sposób akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

5. Usługobiorca, który rejestruje wierzytelność w serwisie jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą.

6. Po dokonaniu rejestracji Usługobiorca dostarczy Usługodawcy, w celu weryfikacji drogą elektroniczą lub tradycyjną dokumenty dotyczące wierzytelności.

7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.

8. Postanowienia § 1, § 2, § 6, § 7, § 9 niniejszego Regulaminu / Umowy pozostają wiążące także po wypowiedzeniu niniejszej umowy.§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu / Umowy przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) Zapoznałem się z Regulaminem / Umową i akceptuję wszelkie jego postanowienia

b) Dobrowolnie i w pełni świadomy przystąpiłem do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę

c) Dane, które zamieszczam na giełdzie wierzytelności są prawdziwe i zgodne z obowiązującym prawem i w żadnym przypadku nie naruszają praw osób trzecich. Jako Usługobiorca ponoszę wyłączną i pełną odpowiedzialność za legalność i prawdziwość umieszczanych i publikowanych przeze mnie danych

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych przez Usługodawcę, wprowadzonych pierwotnie w formularzach oraz zmienionych przeze mnie podczas korzystania z Giełdy Wierzytelności

e) Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy poczty elektronicznej wiadomości informacyjnych od Usługodawcy, informacji o utrudnieniach, zmianach funkcjonalności, uaktualnień i nowych wersji oprogramowania, newsletterów, reklamy, powiadomień o przerwach technicznych mających nastąpić w działaniu Giełdy Wierzytelności

f) Jestem w pełni świadomy odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży jeśli umieszczę, opublikuję na łamach Giełdy Dane, a w szczególności Dane Osobowe osób trzecich nie posiadając do tego odpowiednich podstaw prawnych czy uprawnień

g) Zobowiązuje się, że będę korzystał z Giełdy Wierzytelności zgodnie z jego przeznaczeniem i aktualnym Regulaminem / Umową

h) W przypadku zajścia takiej potrzeby akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie moich danych i mojego konta przez Usługodawcę

i) Wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi bądź prawnymi, modyfikowanie przez Usługodawcę wyglądu Giełdy Wierzytelności, w tym także układu/wyglądu itp. mojego Konta, jak również wyrażam pełną zgodę na umieszczanie w ramach Giełdy i mojego konta (również w ramach odbiernej Poczty i wiadomości) informacji, reklam

2. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe osób prywatnych / kontrahentów w przypadku zmiany statusu długu na "sprzedaj", stają się informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej. Dane przedsiębiorców (a także informacje o długach), o których mowa powyżej zostaną udostępnione i upublicznione w celu sprzedaży długów. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Usługobiorca ma świadomość i na co Usługobiorca wyraża zgodę. Usługobiorca ponosi także wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i legalność danych, które umieszcza w serwisie.

3. Niedopuszczalne są działania Usługobiorcy, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przez Usługodawcę, że Usługobiorca dopuszcza się wymienionych wyżej działań, Usługodawca ma prawo niezwłocznie i bez powiadomienia o tym Usługobiorcy zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Usługobiorcy, które polegają na próbie destabilizacji Giełdy Wierzytelności mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów prawa karnego

4. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od wykonywania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Giełdy Wierzytelności. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Giełdy w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności, które naruszałyby w jakimkolwiek stopniu prywatność i prawa innych Użytkowników Giełdy Wierzytelności, przede wszystkim działań, które polegają na przetwarzaniu, zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez wcześniejszego otrzymania ich zgody

c) powstrzymywania się od wykonywania jakichkolwiek czynności, które utrudniałyby w jakimkolwiek stopniu lub zakłócały funkcjonowanie Giełdy Wierzytelności, a szczególności polegających na niszczeniu, usuwaniu, uszkadzaniu, zmianie, utrudnianiu dostępu do Kont i danych innym Użytkownikom

d) niepodejmowania jakichkolwiek czynności wyrządzających szkodę Usługodawcy, Użytkownikom Giełdy Wierzytelności i innym podmiotom, w szczególności poprzez publikowanie na łamach portalu bądź gdziekolwiek indziej treści poniżających, szargających opinię osób trzecich, upokarzających, jak również poprzez publikowanie i ogłaszanie nieprawdziwych lub poufnych informacji

e) powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności, które mają na celu i mogłyby być wykonywane aby podstępnie uzyskiwać od innych Użytkowników Giełdy Wierzytelności hasła oraz inne dane, w szczególności do celów komercyjnych lub w celów niezgodnych z obowiązującym prawem

f) powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności i działań wykorzystujących wirusy, robaki, boty lub wszelkie inne kody komputerowe, pliki, programy, które mogłyby niszczyć, przerywać, destabilizować lub ograniczać działanie Giełdy i serwerów, sprzętu komputerowego Użytkowników albo w inny sposób umożliwiałyby nieuprawnione korzystanie przez osoby trzecie lub blokowały i uniemożliwiałyby dostęp do komputerów bądź sieci informatycznej

5. Nie wolno w ramach Giełdy Wierzytelności i za jego pośrednictwem zamieszczać, uruchamiać i rozpowszechniać:

- treści nieprawdziwych, nagannych moralnie, słów powszechnie uznawanych za obelżywe, treści obraźliwych, bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności propagujących nienawiść i przemoc, naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.§ 4. DANE OSOBOWE

1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych / Danych Osobowych przez Usługodawcę.

2. Administratorem Danych / Danych Osobowych jest Kancelaria „Ostia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która dokonuje przetwarzania danych / danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie usługi Giełdy Wierzytelności oraz swoich innych Usług na rzecz Usługobiorcy od uprzedniego potwierdzenia i zweryfikowania przez niego zgodności Danych Osobowych odpowiednimi dokumentami.§ 5. ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

1. Usługodawca ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Usługobiorcy wraz z jego wszystkimi danymi bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli uzna jego działania za szkodliwe lub niebezpieczne dla Giełdy Wierzytelności bądź też innych Użytkowników Serwisu, sprzeczne z jej ideą i celem, dobrymi obyczajami, złamaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz jeśli w inny sposób działania Usługobiorcy wpływają negatywnie na renomę Serwisu lub jego dobry wizerunek.

3. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę poprzez zablokowanie jak i trwałe usunięcie Konta i wszelkich danych Usługobiorcy, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy:

a) podjęte zostały przez Usługobiorcę działania na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników Giełdy Wierzytelności lub osób trzecich

b) Usługobiorca umieścił w ramach Giełdy Wierzytelności treści mające negatywny wpływ na jej funkcjonowanie

c) otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze Danych / Danych Osobowych lub związanej z tymi Danymi / Danymi Osobowymi działalności danego Usługobiorcy

6. W przypadku zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Usługobiorcy wraz z jego wszystkimi danymi, założenie nowego Konta przez tego samego Usługobiorcę wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami polegającymi na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia oraz mogące powstać w wyniku działania i użytkowania, a w szczególności utraty zysków, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej, oraz innymi szkodami o charakterze wyjątkowym, utraty danych, awarii, zagrożenia i infekcji wirusami, ataków hakerskich, błędnej interpretacji wyników, nieznajomości przepisów prawa, bądź ingerencji w Oprogramowanie lub bazy danych przez osoby nieuprawnione oraz wszelkich innych zdarzeń mogących wpłynąć na wyrządzenie szkody i narażenie na straty Usługobiorcę. Odpowiedzialność za szkody Usługobiorcy polegające na utracie korzyści, jakie mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono jest także wyłączona.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Usługobiorców z Giełdy Wierzytelności, także tą wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń i uaktualnień w systemie informatycznym i bazie danych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysyłanych w ramach Giełdy Wierzytelności. Usługobiorca wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane przekazywane oraz publikowane przez Usługobiorców. Treści / dane umieszczane przez Użytkowników Giełdy Wierzytelności nie są poglądami i opiniami jego twórców Giełdy.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, podanie i publikację nieprawdziwych danych bądź szkodę wyrządzoną przez jego czynności dokonanych na Giełdy Wierzytelności, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie praw autorskich, dóbr osobistych oraz praw pokrewnych.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Usługodawcy przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych, strat i szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego programu antywirusowego komputera podłączonego do sieci komputerowej Internet, a w szczególności za włamania do użytkowanego przez Usługobiorcę Oprogramowania i bazy danych, poczty elektronicznej, przejęcia Hasła, Loginu lub innych danych poufnych przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.§ 7. GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

1. Klientem Giełdy Wierzytelności jest Usługobiorca, który zgłosi wierzytelność w celu jej sprzedaży.

2. Dostęp do wszelkich informacji gospodarczych / długów opublikowanych w celu sprzedaży jest bezpłatny.

3. Wprowadzenie wierzytelności jest darmowe. Publikowanie długów w celu sprzedaży jest darmowe.

4. Usługobiorca wystawiając dług na Giełdę Wierzytelności oświadcza, że jest jego właścicielem a wszelkie podane informacje, komunikaty i wydarzenia długu są aktualne i prawdziwe. Usługodawca ma prawo zweryfikować publikowany dług, usunąć podejrzaną bądź sporną publikację lub odmówić jej upublicznieniu na Giełdzie Wierzytelności bez podania przyczyny wystawiającemu Użytkownikowi.

5. Usługobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku publikacji przez niego na Giełdzie Wierzytelności nieprawdziwych informacji / danych.

6. Użytkownik Giełdy oświadcza, iż chce opublikować na wszystkich stronach internetowych giełdy wierzytelności zarządzanej przez Organizatora tj. Kancelaria „Ostia” Sp. z o.o. w Katowicach określone w zleceniu, a przysługujące mi bądź reprezentowanemu przeze mnie podmiotowi - wierzytelności względem dłużników oznaczonych poniżej

a) Oświadczam, że przysługująca mi wierzytelność istnieje, jest bezsporna, i wymagalna, a jej przeniesieniu nie sprzeciwia się ustawa, zastrzeżenie umowne albo właściwość zobowiązania (art. 509 §1 k.c.), a ponadto, że wierzytelność nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich oraz, że dłużnikowi nie przysługuje żadne prawo niweczące możliwość dochodzenia opublikowanej wierzytelności.

b) Oświadczam im wiem że spoczywa na mnie obowiązek posiadania dokumentów poświadczających istnienie wierzytelności i jej wysokość, a w przypadku gdy wierzytelność jest zabezpieczona to dokumentów poświadczających dokonanie zabezpieczenia wierzytelności. Dokumenty te pozostają do wglądu dla Organizatora.

7. Niniejszym Użytkownik Giełdy składa zlecenie lub samodzielnie publikuję wpis wierzytelności, który zamierzam sprzedać za pośrednictwem Giełdy Wierzytelności na której miejsce udostępnia mi Kancelaria Ostia Sp z o.o. w Katowicach i podaję:

a. wysokość wierzytelności – kwotę w złotych polskich

b. datę wymagalności płatności,

c. cenę wierzytelności (w procentach),

d. nazwę dłużnika i jego adres (siedzibę),

e. rodzaj wierzytelności – wynikająca z umowy, faktury, zasądzona prawomocnym wyrokiem, zasądzona prawomocnym nakazem zapłaty i inne,

f. swoje dane teleadresowe (telefon, fax, e-mail, adres).

8. Równocześnie zobowiązuje się do przekazywania w celu umieszczenia na stronie Giełdy tylko takich informacji, które nie naruszają przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przeze mnie.

9. Każdorazowo w przypadku otrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty zobowiązuje się do niezwłocznego, najdalej w ciągu 3 dni kalendarzowych, poinformowania o tym fakcie Organizatora w celu usunięcia danych o zobowiązaniu dłużnika lub zmodyfikowania ich zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku, kiedy samodzielnie dokonałem wpisu oferty sprzedaży wierzytelności, zobowiązany jestem samodzielnie do dokonania stosownego wpisu, zmiany lub wykreślenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. W przypadku niepoinformowania Organizatora przeze mnie o częściowej lub całkowitej spłacie wierzytelności przez dłużnika i w związku z tym brakiem zmodyfikowania ogłoszenia zgodnie ze stanem faktycznym, ponoszę wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe u Organizatora związane z brakiem wskazanego powiadomienia.

11. Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy dłużnik podniesie zarzuty co do zasadności bądź wysokości roszczenia wierzytelności, Organizator niezwłocznie poinformuje mnie o tym fakcie. Wówczas będę miał obowiązek w ciągu 3 dni od otrzymania takiej informacji zlecić Organizatorowi wycofanie wierzytelności ze strony Giełdy, samemu ją wycofać albo złożyć pisemne oświadczenie czy reklamacja dłużnika jest zasadna oraz czy ma on podstawy prawne do żądania zmiany lub wycofania oferty. W przypadku gdy nie spełnię powyższego obowiązku, Organizator może wycofać wierzytelność z Giełdy.§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu / Umowy w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi, prawnymi lub ekonomicznymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu / Umowy wchodzi w życie od momentu udostępnienia je na Giełdy Wierzytelności.

3. W przypadku zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postulatów niniejszego Regulaminu / Umowy, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika i Usługodawcę.
 
 
 
 
 

Podstawy prawne

 
Podstawy prawne umieszczenia długu na Giełdzie wierzytelności w celu jego sprzedaży. Dłużnikiem może być podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna.
 
- Dz.U.03.50.424 z pózn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.
 
- Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
Art. 23 ust.4 Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
 
- marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych
 
- dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 
 
Giełda Wierzytelności działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 
- KC, dopuszczającym zasadę przelewu wierzytelności (art.509 §1 KC.)
 
- ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 
- ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych - zgodnie z rozdz. 2 art. 3 ustawy Usługodawca udostępnia informacje gospodarcze w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne (Dz. U. z 2003 Nr 50, poz. 424)
 
- ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. z 1993 Nr 18, poz. 82)


KANCELARIA „OSTIA” Sp. z o.o.

Nasza kancelaria to obszerna praktyczna wiedza i doświadczenie nabyte w najlepszych kancelariach.

Powierzone nam zlecenia wykonujemy we współpracy z najlepszymi radcami prawnymi i adwokatami.

Naszym klientom zapewniamy fachową pomoc prawniczą.

Działamy w dynamicznym, zgranym i zaufanym zespole. Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta.